Čime se bavimo

VODIMO ORGANIZACIONE PROMENE

Inicijative za promenu zahtevaju strategiju, procese i adekvatnu komunikaciju. Reorganizacija, novi ugovori, spajanja, akvizicije i smanjivanja su velike šanse za menadžment promena. Blanchardov proces promene i ekspertize održava zamah i posvećenost tokom cele inicijative promene, pritom se zadržavajući na ključnim tačkama i potrebama u svakoj fazi.

UPRAVLJAMO RASTOM

Praćenje velikog rasta može opteretiti mnoge delove organizacije. Sistemi mogu biti napravljeni tako da podnose smanjivanje, ali ljudi ne. Blanchard asistira organizacijama da prođu kroz predvidljive faze rasta – i ponekad teške promene – tako što radi sa njima na tome da usklade kulturu organizacije i strategiju razvoja ljudi sa njihovim ciljevima rasta.

RAZVIJAMO JAKO LIDERSTVO

Za liderima postoji velika potražnja. Organizacije moraju da rade više nego što su ranije radile da bi pripremile naredne generacije lidera. Kada radimo mentorstvo sa talentima visokog potencijala i dajemo im resurse za rast, oni izrastu u kompetentne i samouverene menadžere koji postavljaju osnovu za rast organizacije. Da bismo pomogli liderima u razvoju da vode i da budu u skladu sa sopstvenim i organizacijskim vrednostima, Blanchard zauzima pristup koji usklađuje oboje, pomaže im da bolje razumeju sebe kako bi postali efektivniji lideri.

RAZVIJAMO KAPACITET ZA LIDERSTVO

Istraživanja pokazuju da je liderstvo ključni element za uticaj na motivaciju zaposlenih, posvećenost klijenata i vitalnost organizacije. Liderska rešenja Blanchard kompanije omogućavaju organizacijama da kreiraju lidere koji su fokusirani na rezultat i na ljude, koji unapređuju performanse, povećavaju motivaciju i isporučuju zadovoljavajuće rezultate.