Situaciono samorukovođenjeProgram

O programu: Situaciono rukovođenje sobom (SSL) ostvaruje tranziciju između reagovanja prema odgovornosti dok individue uče kako da pokrenu inicijative, inovacije i kako da rešavaju probleme. SSL proces pruža strategiju da individua ostvari veće zadovoljstvo poslom tako što razmatra njegove stavove o liderstvu, proučavajući šta je ono što ga motiviše, izgrađuje mu samopouzdanje, znanje i veštine.

Ciljna grupa: Svaki zaposleni sa rukovodiocem, pojedinci koji žele da povećaju svoju efektivnost, potencijal i uticaj.

Ciljna grupa:
• Identifikuju četiri nivoa razvoja koji su bazirani na ličnim kompetencama i posvećenošću
• Otkriju metode da dostignu učinak koji će doprineti ostvarenju ciljeva kompanije
• Istraže pet tipova moći i nauče kako da ih koriste da postignu ciljeve
• Razviju specifične veštine – prodavanja svojih rešenja, rešavanja problema, ostvarivanja autonomije, partnerstva za postizanje učinka, povratne informacije, povećanja samopouzdanja i motivacije

Opcije isporuke:

Svaka od tema može biti isporučena kao trening (otvoreni ili in-house). Preporučujemo follow up posle treninga u formi individualnog ili timskog koučinga. Najveći efekat na kompaniju se postiže isporukom tailor-made razvojnih projekata koji sadrže detaljnu procenu razvojnih potreba, praćenu monitoringom i održavanjem postignutih efekata u toku, ali i nakon razvojnog procesa.